Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Γίνε Επιστήμονας στην Λίθινη Εποχή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γίνε Επιστήμονας στη Λίθινη Εποχή» εμπλέκει εποικοδομητικά μαθητές του Δημοτικού σε όλα τα πεδία της καινοτόμου διαθεματικής μεθοδολογίας STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics). Σε ένα πλαίσιο που αφορά την προϊστορική περίοδο και τις συνθήκες προσαρμογής στο περιβάλλον, οι μαθητές, ταυτίζονται με τις συνθήκες επιβίωσης και εξέλιξης του ανθρώπου της εποχής. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο διευρύνουν τις ιστορικές τους γνώσεις, αλλά κυριότερα αντιλαμβάνονται την επιστήμη ως παρατήρηση και ανθρώπινη προσπάθεια που έχει αποτέλεσμα την τεχνολογία. Εκπαιδευτικό υλικό, αναπαραστάσεις και δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί με στόχο τη διεύρυνση των γνωστικών και κοινωνικό-συναισθηματικών εμπειριών των μαθητών διαθεματικά και μέσα από βιωματική μάθηση. Οι μαθητές, εργαζόμενοι συνεργατικά σε ομάδες και ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία, προσπαθούν, να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν δεδομένα και να ανακαλύψουν σχέσεις, ώστε να οδηγηθούν στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων. Σταδιακά, όχι μόνο κατακτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και οδηγούνται σε οικοδόμηση της προσωπικής τους γνώσης, αλλά αντιλαμβάνονται διαισθητικά βασικές αρχές της φύσης των επιστημών (Nature of Science) και καταρρίπτουν μύθους και στερεότυπα σχετικά με την επιστήμη. Κυριότερα δε, εργαζόμενοι συνεργατικά σε ανοιχτού τύπου προβλήματα, ενισχύουν όχι μόνο τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, αλλά και την κριτική τους σκέψη, βασικά στοιχεία του επιστημονικού γραμματισμού.

ΤΑΞΕΙΣ Γ ΕΩΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ταξιδεύοντας με τον Ιάσονα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τον Ιάσωνα» εμπλέκει εποικοδομητικά μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, τόσο με τον δημοφιλέστερο μύθο της ελληνικής αρχαιότητας, όσο και με όλα τα πεδία της καινοτόμου διαθεματικής μεθοδολογίας STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics). Οι μαθητές όχι μόνο γνωρίζουν τον μύθο μέσα από ένα ευχάριστο αφηγηματικό πλαίσιο, αλλά καλούνται να ταυτιστούν με τον ήρωα (Ιάσωνα) και να τον βοηθήσουν στο ταξίδι του επιλύοντας κάθε φορά προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και οι δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί, στόχο έχουν να διευρύνουν τις εμπειρίες των μαθητών οι οποίοι προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά και οδηγούνται σε βιωματική μάθηση. Οι μαθητές, εργαζόμενοι συνεργατικά σε ομάδες, προσπαθούν, να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν δεδομένα και να ανακαλύψουν σχέσεις, ώστε να βοηθήσουν τον ήρωα, καθοδηγώντας τον με τις αποφάσεις τους. Με την ενεργό συμμετοχή τους οι μαθητές κατακτούν σταδιακά δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως, η Δημιουργικότητα, η Κριτική σκέψη (Επίλυση προβλημάτων – Λήψη αποφάσεων), η Μεταγνώση, η Επικοινωνία, η Συνεργασία, ο Πληροφοριακός και Τεχνολογικός Γραμματισμός, κ.ά. και οδηγούνται σε οικοδόμηση της προσωπικής τους γνώσης.

ΤΑΞΕΙΣ ΝΗΠΙΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ας Φέρουμε το STEAM στο Φως

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ας Φέρουμε το STEAM στο Φως» εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες του φωτός. Η φύση και οι ιδιότητες του φωτός θεωρούνται σημαντικές μιας και καθορίζουν απόλυτα την αντίληψη για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Για τον καθορισμό αυτής της αντίληψης κυρίαρχο ρόλο παίζουν: η θέση της πηγής, η πορεία του φωτός, οι ιδιότητες των εμποδίων που συναντά καθώς και τα (παράδοξα) αποτελέσματα που ο συνδυασμός όλων αυτών παράγει. Βασικές έννοιες και ιδιότητες του φωτός: φωτεινές πηγές, αυτόφωτα/ετερόφωτα σώματα, ευθύγραμμη διάδοση, διαπερατότητα υλικών, δημιουργία σκιάς, ανάκλαση/διάχυση παρουσιάζονται με πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαθεματικής μεθοδολογίας STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Οι μαθητές, λειτουργώντας συνεργατικά και ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία, προσπαθούν, να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν δεδομένα και να ανακαλύψουν σχέσεις, ώστε να οδηγηθούν στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων. Σταδιακά, όχι μόνο κατακτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και οδηγούνται σε οικοδόμηση της προσωπικής τους γνώσης, αλλά και αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση των ιδιοτήτων του φωτός και τους τρόπους με τους οποίους αυτές επηρεάζουν το κυριότερο μέσο της αντίληψής μας. Κυριότερα δε, δρώντας συνεργατικά σε ανοιχτού τύπου προβλήματα, ενισχύουν όχι μόνο τις επικοινωνιακές τους ικανότητες αλλά και την κριτική τους σκέψη, βασικές δηλαδή δεξιότητες της καθημερινής ζωής. 

ΤΑΞΕΙΣ Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ζήσε μια μέρα σαν την Πυρά και το Λίθο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζήσε μια μέρα σαν την Πυρά και το Λίθο» εμπλέκει εποικοδομητικά μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε όλα τα πεδία της καινοτόμου διαθεματικής μεθοδολογίας STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics). Μέσα σε ένα πλαίσιο που αφορά την προϊστορική περίοδο και τις συνθήκες επιβίωσης του ανθρώπου στο περιβάλλον αυτό, οι μαθητές ταυτίζονται με τους ήρωες της ιστορίας και προσπαθούν να επιλύσουν κρίσιμα προβλήματα που αφορούν την επιβίωσή τους. Τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και οι δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί, στόχο έχουν να διευρύνουν τις εμπειρίες των μαθητών οι οποίοι προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά και οδηγούνται σε βιωματική μάθηση. Οι μαθητές, εργαζόμενοι συνεργατικά σε ομάδες, προσπαθούν, να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν δεδομένα και να ανακαλύψουν σχέσεις, ώστε να βοηθήσουν τους ήρωες να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τροφής στέγης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σταδιακά, όχι μόνο κατακτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και οδηγούνται σε οικοδόμηση της προσωπικής τους γνώσης, αλλά αντιλαμβάνονται διαισθητικά βασικές αρχές της φύσης των επιστημών (Nature of Science). Κυριότερα δε, εργαζόμενοι συνεργατικά, σε ανοιχτού τύπου προβλήματα και ενισχύουν όχι μόνο τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, αλλά και την κριτική τους σκέψη, βασικά στοιχεία του επιστημονικού γραμματισμού.

ΤΑΞΕΙΣ ΝΗΠΙΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ