ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

“Προσανατολισμός και Ενέργεια”

Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί το αρχικό κομμάτι ενός μεγαλύτερου project και σε αυτό οι μαθητές, καλούνται σε πρώτο επίπεδο, όχι μόνο να αντιληφθούν αλλά και να ανακαλύψουν, σταδιακά και βιωματικά, έννοιες που αφορούν την ενέργεια και πιο συγκεκριμένα την ηλιακή ενέργεια. Επίσης μέσα από διερευνητικούς και βιωματικούς τρόπους που βασίζονται στην παρατήρηση και σχετίζονται με την καθημερινότητά τους, θα βοηθηθούν να κατακτήσουν δεξιότητες που συνδέονται με τον προσανατολισμό. Στη συνέχεια, και μέσα από δημιουργικές και εποικοδομητικές δραστηριότητες, συζητήσεις, προσομοιώσεις, κατασκευές και πειραματικές διατάξεις θα οδηγηθούν διαισθητικά στην παραγωγική σύνθεση των εννοιών της ενέργειας και του προσανατολισμού αντιλαμβανόμενοι παράλληλα την κρισιμότητα του παράγοντα του προσανατολισμού, στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Προσανατολισμός και Ενέργεια.pdf (1,8 MB)

“Orientation and Energy”

In this course our effort is to help students not only understand but also to discover, gradually and experimentally concepts related to energy. Also through experiential methods will help students to gain the skills of orientation and connect with their daily lives. At the end through a creative and fruitful discussions and experimental activities will lead them to synthesis the concepts of energy and orientation. The aim is to develop critical thinking and actions that will change student’s attitudes about energy conservation and will determine their future route of modern environmental problems.

Orientation and Energy…pdf (1,8 MB)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας μαθητές τόσο της Ε’ όσο και της ΣΤ’ Τάξης μετείχαν από κοινού στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας (Project) με τιτλο “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Εφαρμογές της υδροκίνησης και της υδραυλικής ενέργειας”. Η αποτύπωση του σχεδίου εργασίας που υλοποιήθηκε δίνεται στα έγγραφα που ακολουθούν:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (doc)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ppt)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

“Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε’ Δημοτικού – Ενότητα ΦΩΣ”

Μολονότι το φως υπόκειται στην άμεσα αντιληπτική μας ικανότητα, τα παιδιά δεν έχουν ξεκαθαρισμένες ιδέες για τη φύση του φωτός, το πώς βλέπουνε και πως η πορεία που ακολουθεί το  φως φτάνει στα μάτια τους. Η διδακτική παρέμβαση που παρουσιάζεται μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα, η ανεξάρτητα από την πορεία του σχολικού εγχειριδίου και προσπαθεί να ξεδιαλύνει όλες αυτές τις συγκεχυμένες ιδέες των παιδιών.

Παρουσίαση Φως.pdf (1,6 MB)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η διδακτική παρέμβαση που παρατίθεται αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση της μετάδοσης επιστημονικής γνώσης μέσα από συνθήκες και σενάρια που εμπλέκουν το παιχνίδι και την δημιουργικότητα. Το σενάριο κατατέθηκε ως καλή πρακτική στο θερινό σχολείο “Be Creative, Play Digitally”.

Βαρύτητα.pdf (1,1 MB)

The teaching intervention presented, is a different approach to transmitting scientific knowledge through conditions and scenarios involving play and creativity. The scenario was deposited as good practice in the summer school “Be Creative, Play Digitally”.

Gravity scenario.pdf (1 MB)

Διαβάστε περισσότερα: https://science4primaryschooleducators.webnode.gr/physics/