ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθητές Ανδρεάδης Γαβριήλ και Ταγκρασούλης Ορέστης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές, υλικό για τις έννοιες: Ενέργεια – Μορφές ενέργειας – Πηγές ενέργειας.

Στη συνέχεια αξιολόγησαν, φίλτραραν και προσάρμοσαν τις πληροφορίες που συνέλεξαν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να γίνονται κατανοητές από μαθητές Δημοτικού.  

Με την βοήθεια του δασκάλου Μακρή Νικολάου, προσάρμοσαν σε αυτές τις πληροφορίες αντίστοιχο οπτικό υλικό (φωτογραφίες – βίντεο) και δημιούργησαν μια παρουσίαση (Power point), την οποία και επέδειξαν στους συμμαθητές τους.

Ενέργεια.pdf (1,4 MB)

ECOLOGICAL HOUSE – ENERGY

Within the project “Ecological houses” the students and Andreadis Gabriel and Tsagrasoulis Orestis undertaken to gather, from various sources, information and other stuff about the terms: Energy – Forms of energy – Sources of energy.

Then review, filter and adjusted, all the information collected, at this level to be understood by school children.

With the help of his teacher Makris Nicholas, adapted to these information respective pictures – videos and created a presentation (Power point), which they showed to their classmates.

Energy.pdf (1,4 MB)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθήτριες Αλιώρη Βιολέτα και Κοντοβά Σταυρούλα ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές, υλικό για τις έννοιες: Οικολογία – Αειφορία – Φαινόμενο θερμοκηπίου.

Στη συνέχεια αξιολόγησαν, φίλτραραν και προσάρμοσαν τις πληροφορίες που συνέλεξαν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να γίνονται κατανοητές από μαθητές Δημοτικού.  

Με την βοήθεια του δασκάλου Μακρή Νικολάου, προσάρμοσαν σε αυτές τις πληροφορίες αντίστοιχο οπτικό υλικό (φωτογραφίες) και δημιούργησαν μια παρουσίαση (Power point) την οποία και παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης.

Οικολογία παρουσίαση.pdf (1,3 MB)

 

 

 

 

ECOLOGICAL HOUSE – TERMS OF ECOLOGY

Within the project “Ecological houses” the students and Aliori Violeta and Kondova Stavroula undertaken to gather, from various sources, information and other stuff about the terms: Ecology – Sustainability – Greenhouse effect.

Then review, filter and adjusted, all the information collected, at this level to be understood by school children.

With the help of his teacher Makris Nicholas, adapted to these information respective pictures and created a presentation (Power point).

These work presented to the whole class.

Ecology Presentation.pdf (1,3 MB)

“ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ”

Η εκπαιδευτική πρακτική που παρουσιάζεται αποτελεί ένα στοχευμένο εκπαιδευτικό σενάριο για τη προσέγγιση των φυσικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική αυτή αποτελεί  μια πρώτη προσέγγιση των καιρικών φαινομένων και σχεδιάστηκε για μαθητές του Νηπιαγωγείου ή των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Μικροί μετεωρολόγοι.pdf (2,2 MB)

“LITTLE METEOROLOGISTS”

The educational practice wich presented is a targeted training scenario of natural sciences. More specifically, this practice constitutes a first approach of weather phenomena and designed for students of kindergarten or first grade in elementary school.

Little Meteorologists.pdf (2 MB)

Σχέδια Εργασίας (Project) Φυσικών Επιστημών.

Μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων εργασίας Project που αφορούν όλα σχεδόν τα πεδία των Φυσικών Επιστημών μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να βρεί στον ιστότοπο www.1000sciencefairprojects.com/

Στο χώρο που δημιουργήθηκε παρακάτω με τίτλο θέμα Φυσικές Επιστήμες υπάρχει η δυνατότητα έναρξης συζήτησης και υποβολής διαφόρων προτάσεων από όλους όσους επιθυμούν να εκφράσουν την άποψή τους για τα σχετικά θέματα.

Διαβάστε περισσότερα: https://science4primaryschooleducators.webnode.gr/science/